The Finishing touch

Introductie

Dit privacybeleid van Loko Gramsbergen B.V., hierna te noemen “Loko”, verstrekt informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van bezoekers van de website, commerciële contacten, klanten en zakelijke partners van Loko. Loko vindt het belangrijk om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te verwerken en om u duidelijkheid te verschaffen over de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en de wettelijke rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij verwerken uw lokogalvano.nl-gegevens in overeenstemming met de EU AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. We zullen altijd de nieuwste versie van dit beleid publiceren op onze website(s).

1.1 Vragen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de uitvoering ervan, neem dan contact met ons op:

Loko Gramsbergen B.V.
Juridische afdeling
Hoge Holt 4A, 7783 BH Gramsbergen, The Netherlands
e-mail: info@lokogalvano.nl

2. Uw rechten

2.1 Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

In het geval u vragen heeft over de persoonsgegevens die wij verwerken; u heeft recht op toegang tot alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Het verstrekken van dergelijke informatie zal afhankelijk zijn van het verstrekken van een passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren die is gecertificeerd door een advocaat of bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres). We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt weigeren, voor zover toegestaan ​​door de wet.

2.2 Recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen

In het geval dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden niet correct zijn; u heeft het recht om aan te vragen dat wij de persoonsgegevens die Loko over u onderhoudt, corrigeren of verwijderen. Stuur ons alstublieft een verzoek met behulp van de bovenstaande contactgegevens.

2.3 Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing / verkoopgerelateerde correspondentie

U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketing / verkoopgerelateerde correspondentie. In de praktijk gaat u gewoonlijk uitdrukkelijk vooraf akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden, of bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Hiervoor kunt u de hyperlink ‘uitschrijven’ gebruiken in marketing / verkoopcorrespondentie. U kunt ons ook een verzoek sturen via de bovenstaande contactgegevens.

3. Persoonlijke gegevens die we verwerken

We kunnen persoonlijke gegevens bijhouden afhankelijk van uw relatie(s) met Loko. Hieronder beschrijven we de soorten relatie(s) die u mogelijk heeft met Loko en hoe we persoonlijke gegevens onderhouden voor elk type relatie.

3.1 Via elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website inschrijven voor een of meer van onze elektronische nieuwsbrieven. We zullen altijd om een ​​’opt-in’ vragen, wat betekent dat u expliciet uw toestemming geeft om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven. U kunt zich op elk moment afmelden voor elektronische nieuwsbrieven door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die in elke nieuwsbrief wordt vermeld. Nadat u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderd.

3.2 Als commerciële relatie

De marketing- en salesteams van Loko streven naar goede relaties met (a) klantcontactpersonen en (b) contactpersonen van organisaties die (nog) geen klant zijn. Bij het opbouwen van commerciële relaties in de meeste gevallen, is het noodzakelijk dat persoonlijke (contact)informatie wordt uitgewisseld. Bijvoorbeeld tijdens een marketing / verkoopactiviteit of -campagne, een ontmoeting met Loko, tijdens een beurs, tentoonstellingen, symposia en via direct opgezette contacten door een medewerker van Loko. Het verstrekken van persoonlijke gegevens in deze context is altijd alleen op vrijwillige basis. Persoonlijke gegevens die u in deze context heeft verstrekt, worden bijgehouden in ons Customer Relationship Management-systeem en worden verwijderd als dit niet langer nodig is voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt, tenzij u ons heeft laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze oplossingen en activiteiten.

3.3 Als klant

Loko is alleen actief op de B2B-markt. Dit betekent dat Loko zijn oplossingen, producten en diensten aan organisaties verkoopt. Als u onze oplossingen, producten en/of diensten rechtstreeks van Loko koopt, bent u klant geworden. In dit geval wordt u geregistreerd als klant in onze informatiesystemen. Deze registratie omvat de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen van de klant. Deze persoonlijke gegevens worden bijgewerkt of verwijderd als u geen klant van Loko meer bent en/of als er sprake is van een wijziging in de contactpersoon van uw organisatie.

3.4 Als leverancier / zakenpartner / andere zakelijke relatie

Loko onderhoudt relaties met leveranciers van grondstoffen, componenten, handelsgoederen en onderhoudt ook relaties met zakelijke partners en andere organisaties (zoals accountancy / payroll / IT-dienstverleners). Voor deze relaties is het noodzakelijk om de persoonlijke contactgegevens van een of meer contactpersonen te registreren. Deze persoonlijke gegevens worden bijgewerkt of verwijderd als de organisatie niet langer een relatie van Loko is en / of er een wijziging is in de contactpersoon van die organisatie.

3.5 Als deelnemer aan een showroom voor training / bezoek

Als een trainingsdeelnemer of als bezoeker van onze showroom, is het in sommige gevallen noodzakelijk dat u uw persoonlijke (contact)gegevens achterlaat. Alleen op vrijwillige basis. Deze gegevens kunnen we gebruiken om contact met u op te nemen voor evaluatiedoeleinden of om u aanvullende informatie te sturen in het geval u dit heeft aangevraagd. Persoonlijke gegevens die u in deze context heeft verstrekt, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt, tenzij u ons heeft laten weten dat u op de hoogte wilt blijven van onze oplossingen en activiteiten.

3.6 Aanvragen

In het geval u Loko benadert met (aan)vragen, bijvoorbeeld over onze oplossingen, producten of diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet registreren, tenzij we contact met u opnemen voor aanvullende ondersteuning of navraag. Als dit het geval is, zullen we uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra u een antwoord heeft ontvangen. Dit omvat vragen via telefoon, e-mail, fax en het contact formulier op onze website.

3.7 Bij een bezoek aan onze website

Van elke persoon die onze website bezoekt, verzamelen we gebruiksstatistieken, waaronder IP-adres (geanonimiseerd, alleen herleidbaar naar een geografisch gebied en niet naar een specifieke persoon / verbinding), geografische locatie en bezoekstatistieken (inclusief bezoekduur en paginaweergaven). Wij gebruiken deze statistieken om onze website, oplossingen of diensten te verbeteren. Zie ook 7, Cookie- en trackingbeleid.

3.8 Bij een bezoek aan ons bedrijf

Ons gebouw en onze omgeving (parkeerplaats) kan worden beveiligd met CCTV (camera). U wordt hiervan op de hoogte gebracht zodra u ons pand betreedt. CCTV-gegevens worden alleen voor veiligheidsdoeleinden bewaard, maximaal 72 uur, tenzij er een reden is om deze gegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld voor een politieonderzoek).

4. Bewaren van persoonlijke gegevens

In een van de bovenstaande relaties zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor dat doel of die doeleinden. We bewaren echter documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonlijke gegevens bevatten:

  • (a) voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen;
  • (b) als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;
  • (c) om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van kredietrisico.

5. Delen van persoonlijke gegevens

In alle hierboven beschreven relaties zullen we uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor deze relatie. Wij verkopen, verhandelen of verhuren nooit uw persoonlijke gegevens aan anderen buiten Loko zonder uw toestemming of zonder een van de hieronder beschreven situaties.

5.1 Delen van persoonsgegevens binnen de Loko Group

Als internationaal bedrijf met gemeenschappelijke processen, informatiesystemen en medewerkers die internationaal samenwerken, delen we gegevens binnen de Loko Group. De Loko Group betekent onze dochterondernemingen, onze holding en haar dochterondernemingen. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen tussen elk van de landen waarin wij actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit kunnen Loko-locaties zijn die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die gelijk is aan die in de Europese Economische Ruimte: Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, India, Turkije, China en Australië. Dit privacybeleid is van toepassing op elke subsidiaire / rechtspersoon binnen de Loko Group.

5.2 Delen van persoonlijke gegevens

Loko zal geen persoonlijke gegevens met derden delen, tenzij dit onder onze controle en onder strikte voorwaarden is. In het geval dat we een derde partij nodig hebben om toegang te krijgen tot uw informatie, zullen we ervoor zorgen dat deze derde partij handelt in overeenstemming met dit privacybeleid en dat een geheimhoudingsverklaring is ondertekend met deze derde partij. Voorbeelden van derden in dit verband zijn onder meer zakenpartners, marktonderzoekbureaus, HR-dienstverleners en adviesbureaus.

5.3 Derden die persoonsgegevens verwerken die onder onze controle staan

Loko gebruikt derde partijen zoals serviceproviders (zoals payroll), externe hostingproviders of Software as a Service (SaaS)-providers die persoonsgegevens verwerken die wij beheren. In het geval dat een derde partij persoonsgegevens onder ons beheer verwerkt, zorgt Loko ervoor dat een Data Processing Agreement (zoals beschreven in de AVG) aanwezig is.

6. Beveiligen van persoonlijke gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang en tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Ook eisen we van onze gegevensverwerkers dat zij dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen implementeren. Hiervoor hebben we een Information Security Management System geïmplementeerd dat is gebaseerd op ISO / IEC 27001: 2013. In het onwaarschijnlijke geval van een (vermoedelijke) inbreuk in de persoonlijke gegevens zullen wij u en de juiste gegevensbeschermings autoriteit binnen 72 uur na ontdekking op de hoogte brengen, volgens de regels uiteengezet in de AVG.

7. Cookie en trackingbeleid

www.lokogalvano.nl is de website die eigendom is van en beheerd wordt door Loko. In dit gedeelte vindt u informatie over welke cookies kunnen worden ingesteld wanneer u de site bezoekt en hoe u deze cookies kunt weigeren of verwijderen. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies op de manier die wordt beschreven in dit beleid.

7.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer of een ander apparaat wordt geplaatst, zodat een website u als gebruiker kan herkennen wanneer u met dezelfde computer en webbrowser naar de website terugkeert, hetzij voor de duur van uw bezoek (met behulp van een ‘sessiecookie’) of voor herhaalbezoeken (een ‘persistent cookie’). Andere soortgelijke bestanden werken op dezelfde manier en we gebruiken het woord ‘cookie’ in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen.

Cookies zijn een uiterst gebruikelijke technologie voor het onthouden van bepaalde informatie over een bezoeker van een website. De overgrote meerderheid van websites maakt momenteel gebruik van cookies en ze worden vaak gebruikt voor een breed scala aan taken. We gebruiken de volgende cookies:

  • a) Strikt noodzakelijke cookies: indien nodig voor de werking van de website;
  • b) Analytische / prestatiecookies: om het gebruik van de site te analyseren, bijvoorbeeld het herkennen en tellen van het aantal bezoekers en hoe ze zich verplaatsen op de site. Dit helpt ons om te zien welke delen van de site populair zijn en welke secties verbeterd moeten worden om de ervaring voor gebruikers beter te maken;
  • c) Functionaliteitscookies: om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de site, zodat de inhoud voor u kan worden gepersonaliseerd, bijvoorbeeld door uw land- en sitevoorkeuren te onthouden; en
  • d) Targeting cookies: om uw bezoek aan de site en de pagina’s die u heeft bezocht en links die u heeft gevolgd te registreren. We zullen dit gebruiken om de site relevanter te maken voor uw interesses.

Dit document geeft u informatie over de specifieke cookies die op deze site worden gebruikt.

7.2 Hoe u cookies kunt beheren en verwijderen

Toen u de site betrad, kreeg u een bericht dat u op de hoogte bracht van ons gebruik van cookies. We moesten een cookie gebruiken om u die kennisgeving te presenteren (u kunt de details van deze cookie bekijken onder ‘Cookie-acceptatie’ in de onderstaande tabel). Als u de site blijft gebruiken, worden er meer cookies en andere trackingtechnologieën op uw computer geplaatst, zoals beschreven in de bovenstaande tabel, om uw gebruikerservaring op de site te verbeteren. Door de site te blijven gebruiken en / of door onze voorwaarden en ons privacybeleid te accepteren, stemt u in met het gebruik van dergelijke cookies en trackingtechnologie.

We zullen geen cookies gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen. Als u echter de cookies wilt beperken of blokkeren die zijn ingesteld door deze site (of, inderdaad, op een andere site), kunt u dit doen via de instellingen van uw browser. De ‘Help’-functie in uw browser moet u vertellen hoe. Met betrekking tot cookies die via deze site worden ingesteld, kan het ook mogelijk zijn om deze cookies uit te schakelen door de instructies te volgen die worden gegeven in de sectie ‘Opting Out’ in elk van de onderstaande tabellen.

U kunt ook een bezoek brengen aan https://www.allaboutcookies.org/ met uitgebreide informatie over hoe u dit kunt doen in een groot aantal verschillende browsers. U vindt ook meer informatie over het verwijderen van cookies van uw computer, evenals meer algemene informatie over cookies. Houd er rekening mee dat, aangezien deze websites geen eigendom zijn van of beheerd worden door Loko, wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.

Houd er rekening mee dat het beperken van cookies kan betekenen dat u niet ten volle kunt profiteren van alle functies of services die beschikbaar zijn op deze site.

7.3 Belangrijkste cookies die op onze website worden gebruikt

Hieronder staat een lijst met de belangrijkste cookies die op de site worden gebruikt en waarvoor ze worden gebruikt

Cookie Name Google Analytics
ID _ga

_gat

Doel Met deze cookie kunnen we:

Informatie verzamelen over uw computer, inclusief uw IP adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeem administratie en om rapporten te maken, de grootte van het publiek inschatten en gebruikspatronen; en anoniem acties volgen rond de site.

Vervallen Dit is een blijvende cookie die op uw apparaat blijft staan na uw browsersessie is beëindigd.
Bron van Cookie Google
Verdere informatie Deze site maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyse-service aangeboden door Google, Inc. Google Analytics stelt een cookie in om uw gebruik van deze Site te evalueren en compileert rapporten voor ons op website-activiteit. Deze cookie verzamelt geen informatie die een persoon identificeert. Zie voor het afwijzen of verwijderen van deze cookies https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 7.4 Cookies van derden

Merk op dat om uw website-ervaring te verbeteren, derden ook cookies kunnen gebruiken. We voegen bijvoorbeeld soms videocontent in van websites zoals YouTube en YouTube kan cookies in uw browser plaatsen om de video weer te geven en niet-toewijsbare statistische informatie te controleren.

Als gevolg hiervan, wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die is ingesloten, ontvangt u mogelijk cookies van deze websites. We hebben geen controle over de verspreiding van deze cookies en u moet de desbetreffende website van derden raadplegen voor meer informatie hierover.

Informatie over het privacybeleid van YouTube is te vinden op: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

7.5 E-mail volgen

Sommige e-mails die we u toesturen kunnen een ‘pixel’ of bijgehouden links bevatten, waarmee wij kunnen vaststellen wanneer u de e-mail heeft geopend en om te verifiëren welke links in de e-mail u heeft geopend. We gebruiken deze informatie om te bepalen welke delen van onze e-mails voor u het meest van belang zijn.

U kunt de pixel verwijderen door de e-mail te verwijderen. Als u de pixel niet naar uw computer of andere apparaten wilt downloaden, kunt u dit doen door ervoor te kiezen e-mails van ons te ontvangen in platte tekst in plaats van HTML.

U kunt zich ook afmelden voor onze mailinglijst door op de link ‘Uitschrijven’ in de e-mail te klikken of door contact met ons op te nemen via info@lokogalvano.nl.

7.6 Wijzigingen

We kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen door een kopie van het herziene beleid op de site te plaatsen. Alle wijzigingen worden van kracht op de datum waarop we de gewijzigde voorwaarden op de site plaatsen. Als u de site blijft gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan het gewijzigde beleid.

7.7 Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over cookies of uw privacy bij het gebruik van deze site, neem dan contact met ons op via info@lokogalvano.nl.